ثبت دامنه


خرید و ثبت دامنه بین المللی با قیمت ارزان

ویژگی‌ها و امکانات


 • ثبت آنی و خودکار دامنه‌های بین المللی
 • مالکیت صد درصدی دامنه برای خریدار آن
 • خرید دامنه بصورت یکساله، سه‌ساله و پنج ساله
 • کنترل پنل اختصاصی برای مدیریت دامنه‌ها
 • قابلیت انتقال دامنه‌ها به افراد و یا سایر شرکت‌ها
 • پشتیبانی همیشگی دامنه‌ها از سوی ماندگار وب

فهرست دامنه‌ها با مالکیت صد درصدی و قیمت مناسب

نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

ir

 • بهای ثبت4,000 تومان
 • بهای تمدید4,000 تومان
 • بهای انتقال0,000 تومان
سفارش

com

 • بهای ثبت35,000 تومان
 • بهای تمدید35,000 تومان
 • بهای انتقال35,000 تومان
سفارش

net

 • بهای ثبت40,000 تومان
 • بهای تمدید40,000 تومان
 • بهای انتقال40,000 تومان
سفارش

org

 • بهای ثبت47,000 تومان
 • بهای تمدید47,000 تومان
 • بهای انتقال47,000 تومان
سفارش

info

 • بهای ثبت47,000 تومان
 • بهای تمدید47,000 تومان
 • بهای انتقال47,000 تومان
سفارش

co

 • بهای ثبت100,000 تومان
 • بهای تمدید100,000 تومان
 • بهای انتقال100,000 تومان
سفارش

biz

 • بهای ثبت48,000 تومان
 • بهای تمدید48,000 تومان
 • بهای انتقال48,000 تومان
سفارش

name

 • بهای ثبت48,000 تومان
 • بهای تمدید48,000 تومان
 • بهای انتقال48,000 تومان
سفارش

me

 • بهای ثبت26,000 تومان
 • بهای تمدید55,000 تومان
 • بهای انتقال55,000 تومان
سفارش

xyz

 • بهای ثبت6,000 تومان
 • بهای تمدید35,000 تومان
 • بهای انتقال35,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

us

 • بهای ثبت36,000 تومان
 • بهای تمدید36,000 تومان
 • بهای انتقال36,000 تومان
سفارش

ws

 • بهای ثبت99,000 تومان
 • بهای تمدید144,000 تومان
 • بهای انتقال144,000 تومان
سفارش

in

 • بهای ثبت29,000 تومان
 • بهای تمدید29,000 تومان
 • بهای انتقال29,000 تومان
سفارش

ru

 • بهای ثبت20,000 تومان
 • بهای تمدید20,000 تومان
 • بهای انتقال20,000 تومان
سفارش

eu

 • بهای ثبت10,000 تومان
 • بهای تمدید27,000 تومان
 • بهای انتقال27,000 تومان
سفارش

de

 • بهای ثبت43,000 تومان
 • بهای تمدید43,000 تومان
 • بهای انتقال43,000 تومان
سفارش

fr

 • بهای ثبت25,000 تومان
 • بهای تمدید38,000 تومان
 • بهای انتقال38,000 تومان
سفارش

it

 • بهای ثبت34,000 تومان
 • بهای تمدید34,000 تومان
 • بهای انتقال34,000 تومان
سفارش

li

 • بهای ثبت60,000 تومان
 • بهای تمدید60,000 تومان
 • بهای انتقال60,000 تومان
سفارش

cc

 • بهای ثبت36,000 تومان
 • بهای تمدید36,000 تومان
 • بهای انتقال36,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

pw

 • بهای ثبت37,000 تومان
 • بهای تمدید37,000 تومان
 • بهای انتقال37,000 تومان
سفارش

ca

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

tv

 • بهای ثبت117,000 تومان
 • بهای تمدید117,000 تومان
 • بهای انتقال117,000 تومان
سفارش

at

 • بهای ثبت55,000 تومان
 • بهای تمدید55,000 تومان
 • بهای انتقال55,000 تومان
سفارش

pro

 • بهای ثبت48,000 تومان
 • بهای تمدید48,000 تومان
 • بهای انتقال48,000 تومان
سفارش

tel

 • بهای ثبت75,000 تومان
 • بهای تمدید75,000 تومان
 • بهای انتقال75,000 تومان
سفارش

asia

 • بهای ثبت48,000 تومان
 • بهای تمدید48,000 تومان
 • بهای انتقال48,000 تومان
سفارش

mobi

 • بهای ثبت82,000 تومان
 • بهای تمدید82,000 تومان
 • بهای انتقال82,000 تومان
سفارش

news

 • بهای ثبت88,000 تومان
 • بهای تمدید88,000 تومان
 • بهای انتقال88,000 تومان
سفارش

photo

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

co.uk

 • بهای ثبت35,000 تومان
 • بهای تمدید35,000 تومان
 • بهای انتقال35,000 تومان
سفارش

com.co

 • بهای ثبت50,000 تومان
 • بهای تمدید50,000 تومان
 • بهای انتقال50,000 تومان
سفارش

blog

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

band

 • بهای ثبت90,000 تومان
 • بهای تمدید90,000 تومان
 • بهای انتقال90,000 تومان
سفارش

audio

 • بهای ثبت66,000 تومان
 • بهای تمدید66,000 تومان
 • بهای انتقال66,000 تومان
سفارش

cafe

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

center

 • بهای ثبت82,000 تومان
 • بهای تمدید82,000 تومان
 • بهای انتقال82,000 تومان
سفارش

chat

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

click

 • بهای ثبت50,000 تومان
 • بهای تمدید50,000 تومان
 • بهای انتقال50,000 تومان
سفارش

clinic

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای انتقال180,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

codes

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای انتقال180,000 تومان
سفارش

coffee

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

academy

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

company

 • بهای ثبت70,000 تومان
 • بهای تمدید70,000 تومان
 • بهای انتقال70,000 تومان
سفارش

dental

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای انتقال180,000 تومان
سفارش

design

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای انتقال180,000 تومان
سفارش

diet

 • بهای ثبت82,000 تومان
 • بهای تمدید82,000 تومان
 • بهای انتقال82,000 تومان
سفارش

dog

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای انتقال180,000 تومان
سفارش

download

 • بهای ثبت6,500 تومان
 • بهای تمدید7,000 تومان
 • بهای انتقال7,000 تومان
سفارش

family

 • بهای ثبت90,000 تومان
 • بهای تمدید90,000 تومان
 • بهای انتقال90,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

gallery

 • بهای ثبت85,000 تومان
 • بهای تمدید85,000 تومان
 • بهای انتقال85,000 تومان
سفارش

gift

 • بهای ثبت85,000 تومان
 • بهای تمدید85,000 تومان
 • بهای انتقال85,000 تومان
سفارش

help

 • بهای ثبت85,000 تومان
 • بهای تمدید85,000 تومان
 • بهای انتقال85,000 تومان
سفارش

land

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

lawyer

 • بهای ثبت145,000 تومان
 • بهای تمدید145,000 تومان
 • بهای انتقال145,000 تومان
سفارش

link

 • بهای ثبت58,000 تومان
 • بهای تمدید58,000 تومان
 • بهای انتقال58,000 تومان
سفارش

market

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

network

 • بهای ثبت85,000 تومان
 • بهای تمدید85,000 تومان
 • بهای انتقال85,000 تومان
سفارش

online

 • بهای ثبت145,000 تومان
 • بهای تمدید145,000 تومان
 • بهای انتقال145,000 تومان
سفارش

pizza

 • بهای ثبت180,000 تومان
 • بهای تمدید180,000 تومان
 • بهای انتقال180,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

sale

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

school

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

site

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

software

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

tech

 • بهای ثبت190,000 تومان
 • بهای تمدید190,000 تومان
 • بهای انتقال190,000 تومان
سفارش

tools

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

video

 • بهای ثبت90,000 تومان
 • بهای تمدید90,000 تومان
 • بهای انتقال90,000 تومان
سفارش

vote

 • بهای ثبت280,000 تومان
 • بهای تمدید280,000 تومان
 • بهای انتقال280,000 تومان
سفارش

website

 • بهای ثبت92,000 تومان
 • بهای تمدید92,000 تومان
 • بهای انتقال92,000 تومان
سفارش

work

 • بهای ثبت47,000 تومان
 • بهای تمدید47,000 تومان
 • بهای انتقال47,000 تومان
سفارش
نرخ سالانه
 • بهای ثبت
 • بهای تمدید
 • بهای انتقال
 • خرید دامنه ارزان - ثبت دامنه

store

 • بهای ثبت220,000 تومان
 • بهای تمدید220,000 تومان
 • بهای انتقال220,000 تومان
سفارش

art

 • بهای ثبت85,000 تومان
 • بهای تمدید85,000 تومان
 • بهای انتقال85,000 تومان
سفارش

cat

 • بهای ثبت70,000 تومان
 • بهای تمدید110,000 تومان
 • بهای انتقال110,000 تومان
سفارش

doctor

 • بهای ثبت410,000 تومان
 • بهای تمدید410,000 تومان
 • بهای انتقال410,000 تومان
سفارش

pet

 • بهای ثبت80,000 تومان
 • بهای تمدید80,000 تومان
 • بهای انتقال80,000 تومان
سفارش

shop

 • بهای ثبت140,000 تومان
 • بهای تمدید140,000 تومان
 • بهای انتقال140,000 تومان
سفارش

money

 • بهای ثبت120,000 تومان
 • بهای تمدید120,000 تومان
 • بهای انتقال120,000 تومان
سفارش

club

 • بهای ثبت35,000 تومان
 • بهای تمدید35,000 تومان
 • بهای انتقال35,000 تومان
سفارش

win

 • بهای ثبت4,000 تومان
 • بهای تمدید5,000 تومان
 • بهای انتقال5,000 تومان
سفارش

bio

 • بهای ثبت225,000 تومان
 • بهای تمدید225,000 تومان
 • بهای انتقال225,000 تومان
سفارش

چنانچه دامنه‌ی مورد پسندتان در فهرست بالا نیست، برای درخواست افزودن آن کلیک کنید

ماندگار وب - 1396
فروش - خرید هاست وردپرس فارسی